Clarifying the Math on a Potentional Simon/GGP Portfolio