SCW Advertising Representatives
Amie Leibovitz


Midwest/Southwest Account Executive
phone: 312.345.7922
fax: 312.726.0241
aleibovitz@intertec.com

Mike Glennon
Northeast Account Executive phone: 770.618.0295
fax: 770.618.0343
mglennon@intertec.com

Michelle Koerner
West Coast Account Executive
phone: 310.451.5655
fax: 310.451.4228
mkoerner@whiteassociates.com

Diane Sisto
Southeast Account Executive
phone: 770.618.0224
fax: 770.618.0343
dsisto@intertec.com

Greg Schipper
West Coast Account Executive
phone: 310.451.5655
fax: 310.451.4228
gschipper@whiteassociates.com